Algemene voorwaarden, Disclaimer en Privacybeleid

 

 

Algemene Voorwaarden

1. Reserveren
1.1. U kunt telefonisch of via internet reserveren. Deze manieren van reserveren zijn voor u en Domaine de Romefort bindend.

2. Reserveringsopdracht en betaling
2.1. Iedere reserveringsopdracht wordt door Domaine de Romefort bevestigd door middel van een reserveringsbevestiging.
2.2. Binnen 3 weken na ontvangst van deze bevestiging voldoet u 30% van de huursom. Het restant van de huursom dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij reservering binnen deze 8 weken voldoet u het te betalen bedrag ineens.
2.3. Bij niet tijdige betaling is Domaine de Romefort gerechtigd de gereserveerde vakantiewoning te annuleren. De annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (zie artikel 4).

3. Bedenktijd
3.1. Elke reservering kunt u binnen 8 dagen, gerekend vanaf de reserveringsdatum, ongedaan maken. Annulering dient te geschieden per aangetekend schrijven. Domaine de Romefort bevestigt u na ontvangst hiervan uw annulering.
3.2. Bij annulering na deze 8 dagen zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht (zie artikel 4).
3.3. Bij reservering binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode is deze bedenktijd niet van kracht en gelden de annuleringsvoorwaarden zoals omschreven in artikel 4.

4. Annulering door huurder
4.1. Annuleringen dienen telefonisch aan Domaine de Romefort te worden doorgegeven en gelijktijdig per aangetekend schrijven te worden bevestigd. Direct na ontvangst van de schriftelijke annulering zendt Domaine de Romefort een annuleringsbevestiging/-nota.
4.2. Bij annulering na 8 dagen en tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode, wordt 30% van de huursom in rekening gebracht.
4.3. Bij annulering binnen 8 weken doch 4 of meer weken voor aanvang van de huurperiode, wordt 60% van de huursom in rekening gebracht.
4.4. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode is het volledig gefactureerde bedrag verschuldigd.
4.5. Al betaalde gelden zullen worden verrekend en direct worden voldaan conform de annuleringsbepalingen en de annuleringsnota.

5. Annulering door Domaine de Romefort
5.1. Indien enige omstandigheid Domaine de Romefort noopt tot annulering van de al gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief door huurder, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief door Domaine de Romefort, zal Domaine de Romefort onmiddellijk het al door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.
5.2. Bij annulering door Domaine de Romefort vanaf 8 dagen voor aanvang van de huurperiode heeft de huurder bovendien recht op een schadevergoeding van € 100,- per gereserveerde vakantiewoning, indien geen alternatief kan worden aangeboden, c.q. de huurder dit alternatief niet aanvaardt.
5.3. Uitgesloten van artikel 5.2 zijn korte termijn reserveringen, d.w.z. reserveringen welke hebben plaatsgevonden 8 weken of korter voor aanvang van de huurperiode.

6. Wijzigingen door de huurder
6.1. Wenst u over te boeken naar een andere vakantiewoning of wilt u de huurperiode wijzigen, dan is dit mogelijk tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode van de gereserveerde vakantiewoning. De hieraan verbonden kosten bedragen € 60,-. Indien u later dan deze voornoemde termijn wenst over te boeken, dan wordt dit als annulering beschouwd en zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht (zie artikel 4).
6.2. Wijzigingen in huurperiode en wisseling van vakantiewoning zijn overboekingen.

7. Aansprakelijkheid van de huurder
7.1. Tijdens uw verblijf in de vakantiewoning bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren en zal schade, veroorzaakt door uw toedoen en/of door uw reisgenoten, geheel door u vergoed dienen te worden, terstond en aan de verhuurder. Ook voor eventuele bijkomende kosten, zoals elektra etc. bent u als huurder volledig aansprakelijk. Domaine de Romefort is gerechtigd de huurder alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend. c.q. de ter plaatse te betalen kosten niet (geheel) door huurder zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (incasso)kosten komen geheel voor rekening van de bij de reserveringsbevestiging genoemde huurder.
7.2. Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
7.3 Het in de woningbeschrijving genoemde personenaantal is het maximaal toegestane aantal. Bewoning met meer personen is niet geoorloofd en de eigenaar is gerechtigd om u toegang tot de woning te weigeren indien u met meer dan het toegestane aantal personen komt. Als u tijdens uw vakantie vrienden wilt uitnodigen, overleg dit dan met Domaine de Romefort. Kinderen boven de 1 jaar worden als persoon gerekend.


8. Aansprakelijkheid van Domaine de Romefort
8.1. Domaine de Romefort kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders van Domaine de Romefort
8.2. Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door Domaine de Romefort aangeboden accommodaties binden Domaine de Romefort niet.
8.3. Domaine de Romefort kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.
8.4 Niet alle in de woningbeschrijving vermelde sportfaciliteiten, zwembaden, restaurants en winkels zijn dag in dag uit, het hele jaar door geopend. Domaine de Romefort is niet aansprakelijk voor voorzieningen die om welke reden dan ook tijdens uw vakantie niet toegankelijk waren. Gebruik van alle faciliteiten is op eigen risico.
8.5 Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning wordt 'gewerkt'. Wij denken bijvoorbeeld aan weg opbrekingen of bouwactiviteiten. U zult begrijpen dat wij voor eventuele geluidsoverlast geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden. Bouwactiviteiten zullen wij tot een minimum proberen te beperken.
8.6 Op al onze reserveringsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die terzake van een overeenkomst mochten opkomen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Groningen

9. Klachten
9.1. Ondanks onze zorgen is het mogelijk dat u een klacht heeft. Deze klacht kunt u bij ons indienen.
9.2. Mocht de klacht niet bevredigend zijn opgelost, moet de klacht uiterlijk binnen 4 weken na beëindiging van de huurperiode, schriftelijk en gemotiveerd, bij Domaine de Romefort worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen.
9.3. Het zelfstandig betrekken van een andere vakantiewoning dan door Domaine de Romefort aangeboden, c.q. het zonder overleg met Domaine de Romefort verlaten van de gehuurde vakantiewoning, doet alle rechten op compensatie of vergoeding teniet.
9.4. Domaine de Romefort is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van de huursom.

10. Annuleringsverzekering
10.1. Wij raden u aan een Annuleringsverzekering af te sluiten.

11. Ter plaatse
11.1 De verhuur van de vakantiehuizen van Domaine de Romefort loopt van zaterdag tot zaterdag, tenzij in de woningbeschrijving/prijslijst anders staat vermeld. U kunt uw woning op de 1e verblijfsdag tussen 16.00 en 20.00 uur betrekken. Op de dag van vertrek verlaat u de woning voor 10.00 uur. Als u denkt later aan te komen, laat het dan tijdig weten.
11.2 Eindschoonmaak en lakenpakket zijn verplicht en zijn geen onderdeel van de huurprijs
11.3 Kinderstoel en babybedje zijn op aanvraag beschikbaar. Graag bij reservering aangeven als u dit wenst. Handlinnen (handdoeken en theedoeken) en bedlinnen voor het babybedje dient u altijd zelf mee te brengen.
11.4 U dient zelf de dagelijkse schoonmaak van uw vakantiehuis te verzorgen.

12. Huisdieren
12.1. Uw huisdier is - in overleg - welkom bij Domaine de Romefort
12.2. Uw huisdier dient niet in de slaapkamer(s) te komen
12.3. Op het terrein van Domaine de Romefort dient uw huisdier altijd aangelijnd zijn. U bent verantwoordelijk voor het opruimen van de uitwerpselen van uw huisdier
12.4. Op het zwembadterrein en het veld daaromheen zijn huisdieren niet toegestaan.

13. Aantal personen
13.1 Bij iedere gite staat het maximale aantal personen vermeld.
13.2 Het maximale aantal personen mag alleen overschreden worden met kinderen jonger dan 1 jaar.
13.3 Kinderen ouder dan 1 jaar gelden als persoon.


Disclaimer

Domaine de Romefort besteedt grote zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de opgenomen gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden niet worden voorkomen. Domaine de Romefort is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden. Uiteraard zullen wij - zodra wij een fout of onjuistheid hebben opgemerkt - deze corrigeren.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Worden deze websites door Domaine de Romefort beheerd, dan staat dat aangegeven. Alle overige websites waarnaar kan worden doorgelinkt, zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden. Domaine de Romefort is daarom niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid, juistheid en volledigheid van (de inhoud van) deze websites.

Deze website evenals de inhoud van deze website is het intellectueel eigendom van Domaine de Romefort. Voor reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium, is de schriftelijke toestemming van Domaine de Romefort vereist. Het gebruik van de naam en het merk Domaine de Romefort is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Domaine de Romefort.

Domaine de Romefort behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op ons aanbod van vakantiewoningen en activiteiten.

Privacybeleid

Domaine de Romefort respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt.

Domaine de Romefort stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van de door u geboekte vakantie.

 

 

 

 

Domaine de Romefort – 87400 St. Leonard de Noblat – Haute Vienne – Frankrijk

© Domaine de Romefort 2007
Design by Martijn